Handels­betingelser

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellembestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkeligaftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandø- ren. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptud- vikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.4. Tilbuddet er betinget af, at:

Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens angivne tilbud.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materiale- priser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er leverandø- ren berettiget til at få dette arbejde betalt med leverandørens til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandø- ren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betalingen at ændre prisen til tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.3.3. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrektu- rer end aftalt i tilbuddet.

2.3.4. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

2.3.5. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslo- kale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportfor- sikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3

2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1. Med de i punkt 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leveran- døren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4., og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4., at tegne ønsket trans- portforsikring.

4. Betaling

4.1. Med mindre andet aftales, sker betaling senest 8 dage efter modtagelse af regning for det udførte arbejde.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente + rykker og kompensationsgebyr.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Samtlige varer fra leverandøren – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer leverandørens ejendom.

5.2. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.3. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.4. Det i pkt. 5.3. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt.

3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtigt bestemt tid.

7. Mangler

7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstil- let specielt til ordren af andre and leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig stor mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

7.5. Variationer i størrelser kan forekomme fra +/- 2%.

7.6. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til strakt at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.7. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leveran- cen, hæfter leverandøren ikke for fejl og mangler, der kan henføres hertil.

7.8. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leveran- døren nøjagtigt instruktion om disses placering.

7.9. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagel- sen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskon- flikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmiddel, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksporttog importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmel- se hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre der dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandø- ren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forret- ningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandø- ren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartals- skrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværen- de aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrøren- de aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Annullering af ordren

12.1. Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder leverandøren sig ret til at fakturere alle afholdt og disponerede omkostninger vedr. ordren, herunder også ikke annullerbare specialfabrikationer på papir.

12.2. Leverandøren kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med leverandøren eller ikke kan kreditgodkendes.

13. Fortrydelsesret

Fortrydelsesret kan kun opretholdes indtil leverandøren har påbegyndt ordren.

14. E-mail markedsføring

14.1. Som kunde hos Pasionel kan din e-mail adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra Pasionel.

14.3. Du modtager kun information fra Pasionel omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

14.5. Afmelding og spørgsmål Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmails servicen. Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på hey [at] pasionel.dk

15. Persondata

Vi henviser til vores persondatapolitik, som kan findes på https://pasionel.dk/privatlivspolitik/

Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondatafor- ordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

Book et møde

Skal du have hjælp

Få et hurtigt og uforpligtende opkald

Vil du ringes op?